10.11.04

Senat FF 10.11.2004 ob 11. uri v 526

Dnevni red:
1.) Potrditev zapisnika 36. redne seje Senata F z dne 6.10.2004
2.) Dekanovo poročilo
3.) Volitve in imenovanja
4.) Habilitacijska področja
5.) Študijske zadeve:
a.) dodiplomski študij
b.) podiplomski študij
6.) Predlog kandidatov za študentske Prešernove nagrade FF za leto 2004
7.) Nostrifikacije
8.) Pripombe na Statut UL
9.) Razno

5 komentarjev:

Mitja V. Iskrić pravi ...

2. točka:
Dekan je izrazil ogorčenje ob dogajanju med volitvami v ŠOU. Predlagal je, da se v prihodnje volitve odvijajo na Univerzi.
Sam sem se s tem strinjal. Dodal pa sem, da se je fakulteta preveč ukvarjala z ŠOU (razni sestanki).
Poudaril sem, da je bila izvedba volitev v ŠSFF, ki je organ fakultete ravnotako slaba. Omenil sem, da je bil datum razpisa v nasprotju s pravilnikom (dekan je dgovoril, da je bil navdušen nad to idejo, da se čimprej izvedejo volitve) ter da volilna komisija sploh ni bila izvoljena.
Dekan je odvrnil, da sta že dve pritožbi študentov ter ena kandidatka. Te pritožbe pa obravnava volilna komisija!

Mitja V. Iskrić pravi ...

3. točka:
Izvoljen je bil edini kandidat za prodekana študenta, Jernej Vernk, študent geografije.
Sam sem bil član volilne komisije.

Mitja V. Iskrić pravi ...

4. točka
Senat je spregledal NEGATIVNO študentsko mnenje predstavnika oddelka in habilitiral Rosando Marijo Meško v naziv lektorice za nemški jezik.
Obrazložitev je bila ta, da je predsednica ŠSFF sama oddala dodatno mnenje, ki naj bi bilo pozitivno. O tem bom povprašal našo predsednico.
S strani senatorjev pa je bilo opozorjeno, da asist. mag. Darka Podmenik, ki je zaprosila za podelitev "Venia legendi et examinandi" za predmet Sociologija množičnih medijev, le magistrica in da bi se to moralo početi le izjemoma. Pravtako so izpostavili problem, da lahko o predavateljih sociologje odločajo le na oddelku za sociologijo, ki pa o tem ni vedel nič. Dr. Urbanija je dejal, da so imeli tih dogovor. Pojavili pa so se tudi pomisleki o podelitvi "Venia legendi et examinandi" asist. dr. Juretu Dimcu in asist. dr. Mariji Petek, saj asistenti težko poučujejo 4 predmete naenkrat. Dr. Urbanija je odvrnil, da drugih predavateljev ni.

Mitja V. Iskrić pravi ...

5. točka:
Sprejete so bile spremembe Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah ocenjevanja. Ta prinaša mnogo novosti. Naj poudarim samo najvažnejše:

8. člen: doda se nov odstavek: Ponovno vpisanemu študentu ali študentu brez statusa lahko predstojnik oddelka na študentovo prošnjo (interno-oddelčno) v soglasju z nosilci predmetov dovoli opravljanje izpita/ov za višj letnik.
Ta člen je vzbudil dosti nasprotovanja, saj niso znani kriteriji. Tako da je končna usoda tega odstavka še malce negotova.

19. člen: se briše (ni več skupinskih izpitov)

21. člen: se prepiše iz navodil za VIS

28. člen: spremeni se tako: so za vsak predmet predvideni vsaj 4 izpitni roki v študijskem letu, od tega vsaj 1 rok v zimskem izpitnem obdobju.

32. člen: izbrisano: če je ocena manj kot 5, kandidat ne more ponavljati izpita na naslednjem izpitnem roku...

Z vsemi predlaganimi spremembami sem se zelo strinjal, saj bodo uredile določene težave na našem oddelku.

Mitja V. Iskrić pravi ...

6. točka:
Med dobitniki je tudi diplomantka iz našga oddelka:
Ines JERELE: Tiskarski in založniški znaki 16. stoletja : Knjige iz 16. stoletja hranjene v knjižnici frančiškanskega samostana Novo Mesto
ČESTITAM!